Park Nowa Huta

Uchwała w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta wejdzie w życie 29 listopada 2020 roku.


Nowa Huta jest unikalną realizacją zagospodarowania miejskiej przestrzeni, postrzeganą przez specjalistów jako przykład wzorcowej urbanistyki i architektury. W pejzażu Nowej Huty w niepowtarzalny sposób uniwersalne odwołania do renesansu i modernizmu przeplatają się z narzuconymi odgórnie ideałami socrealizmu i socmodernizmu.
Park  kulturowy  jest  najskuteczniejszym  sposobem  zarzą-dzania  zabytkową  przestrzenią.  Objęcie  najstarszej  części Nowej Huty tą szczególną formą ochrony krajobrazu kulturowego stanowi rozwinięcie zapisów planów miejscowych oraz uzupełnienie ochrony konserwatorskiej. Stanowi także dodatkową motywację do odpowiedniego kształtowania wizerunku tego rejonu miasta.
Park Kulturowy Nowa Huta funkcjonować będzie na obszarze  o  powierzchni  ponad  376  hektarów.  Przepisy  uchwały  kładą szczególny nacisk na zachowanie i ekspozycję dziedzictwa i  historycznego  układu  urbanistycznego,  ochronę  historycznej linii  zabudowy,  gabarytów  i  form  architektonicznych,  ochronę  funkcjonalną  i  kompozycyjną  placów  i  zieleni,  ochronę  osi, ciągów  i  punktów  widokowych  oraz  ochronę  krajobrazu  kulturowego  poprzez  przeciwdziałanie  działalności  handlowej, usługowej  i  reklamowej,  ingerującej  w  przestrzeń  publiczną i zakłócającej jej estetykę.
Wszystkie nowe elementy wyposażenia przestrzeni publicznej, tablice reklamowe, urządzenia reklamowe i reklamy, umieszczone na obszarze Parku Kulturowego Nowa Huta po 29 listopada 2020 r., muszą być zgodne z zapisami uchwały, zaś już istnieją-ce, powinny zostać dostosowane do wprowadzonych regulacji w ciągu dodatkowych sześciu miesięcy, tj. do 29 maja 2021 r.
Funkcjonowanie parku, obok osiągnięcia celów związanych z ochroną zabytków i unikalnego miejskiego krajobrazu kulturowego,  ma  przyczynić  się  przede  wszystkim  do  postulowanego  od  lat  przez  mieszkańców  Nowej  Huty  uporządkowania przestrzeni  publicznej,  a  przez  to  do  poprawy  jakości  życia lokalnej społeczności.
 

Nowe regulacje na terenie parku dotyczą:
•  działalności handlowej i usługowej
•  prowadzenia robót budowlanych
•  działalności w ogródkach gastronomicznych
•  organizacji imprez
•  umieszczania tablic i urządzeń reklamowych oraz reklam
•  instalowania  urządzeń  na  elewacjach  frontowych budynków oraz oświetlenia
•  składowania i magazynowania odpadów

Z pełną treścią uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
Dodatkowe informacje: www.parkikulturowe.krakow.pl