Deklaracja dostepności


Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.sp105.edu.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

Data publikacji strony internetowej: 2.01.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.08.2020


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF lub grafiki nie są dostępne cyfrowo (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 2. opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości w generatorze WWW),
 3. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej (poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego).   

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1.  wersję kontrastową (czarny tekst na białym tle),
 2.  możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3.  wyróżnienie odnośników.

Na stronach www.sp105.edu.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Irena Pęcak, tel. 126440895, [email protected]  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 105 znajduje się na osiedlu Słonecznym 12 w Krakowie.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1.  przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2.  instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampa podjazdowa, winda, drzwi poszerzane, dostosowane toalety, oporeczowanie w części budynku
 3.  zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku- portier,
 4.  zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja dla portiera,
 5.  zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1.     zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności szkoły;
 2.     zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku.