O SZKOLE

Misja i specyfika szkoły
Oferta szkoły
Wyposażenie
Historia szkoły

 

Misja SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie

 

Misją SP  z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie jest ciągłe, systematyczne tworzenie modelu Szkoły Promującej Zdrowie w aspektach kształcenia integracyjnego, edukacji ekologicznej i sportu zapewniające rzetelną, nowoczesną edukację umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka, pozwalającą twórczo i samodzielnie odkrywać oraz rozwijać drzemiące w nim możliwości.

Misję realizujemy poprzez następującą koncepcję:

 • Wszechstronny rozwój osobowości ucznia: intelektualny, fizyczny, duchowy i społeczny.
 • Promowanie ucznia  zdolnego.
 • Zapewnienie równego startu dla uczniów  z niepełno sprawnościami.
 • Wysoki poziom  zajęć programowych i bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.
 • Jakość i naturę stosunków interpersonalnych nacechowaną zasadami promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Wychowanie w oparciu o wartości uznawane przez rodzinę : humanizm, miłość, dobro, szacunek, tolerancja, przyjaźń.
 • Wychowanie patriotyczne oparte na tradycjach narodowych, regionalnych i szkolnych.
 • Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną ciągle doskonalącą swoje kompetencje psychologiczno-pedagogiczne.
 • Pomoc uczniom z rodzin biednych i patologicznych.
 • Tworzenie charakteru szkoły siedliskowej, szkoły dialogu współpracującej z rodziną, kościołem i instytucjami wspierającymi szkołę merytorycznie, metodycznie i finansowo.
 • Sprawne zarządzanie, atrakcyjne i nowocześnie wyposażone stanowiska nauki i pracy.


Specyfiką pracy szkoły jest:

 • kształcenie integracyjne
 • promocja zdrowia w obszarach zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego, duchowego
 • kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności szkolnej
 • tworzenie bezpiecznej szkoły przez nauczycieli, uczniów, rodziców przy współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • współpraca ze szkołami w Europie celem praktycznej nauki języków obcych i przygotowanie do bycia europejczykiem,
 • promowanie młodych talentów i rozwój ucznia zdolnego
 • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch, rozwój sprawności fizycznej, zdrowe odżywianie.

W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca także kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, dzięki którym w placówce istnieje bardzo dobry klimat społeczny sprzyjający dobremu samopoczuciu każdego ucznia. Szkoła jest przyjazną dziecku, czego wyznacznikiem są bardzo dobre relacje nauczyciel-uczeń-rodzic. Rodzice są partnerami szkoły w rozwiązywaniu różnych problemów dzieci.

 

Oferta podstawowa obejmuje:

W szkole nauka odbywa się w 20 osobowych klasach integracyjnych, w których pracuje dwóch  nauczycieli (nauczyciel przedmiotu, oraz nauczyciel pedagog specjalny) z pełnymi kwalifikacjami i doświadczeniem.
Języki obce, informatyka, chemia, fizyka, zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w 10 osobowych grupach. Uczymy języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego.
Miejscem edukacji uczniów zgodnie z nowoczesnym kształceniem i wychowaniem  jest także teatr, muzeum, domy kultury, centra edukacyjne, zielone szkoły, wycieczki tematyczne.
W oparciu o wiedzę zdobytą w szkole i poza nią pracujemy metodami aktywnymi, w szczególności kładąc nacisk na metodę projektów edukacyjnych.
W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli przedmiotów i bazę specjalistów. Tworzymy je w oparciu o zgłaszane potrzeby  i zainteresowania uczniów.

 

Oferta dodatkowa obejmuje:

Szkoła Podstawowa- klasy IV- VII

 •     Zajęcia przygotowujące do egzaminu 8-klasisty
 •     Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów z zakresu: technologii informatycznej, matematyki, chemii, języka angielskiego, przyrody, turystyki, plastyki, techniki, wiedzy religijnej
 •     Klub Europejski
 •     Chór szkolny
 •     Szkolne koło turystyki rowerowej
 •     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 •     Pogotowie edukacyjne ( m.in. pomoc w odrabianiu zadań domowych)
 •     Zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szkółka narciarska, tenis stołowy

Szkoła Podstawowa- klasy I- III

 •     Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów z zakresu: języka angielskiego, teatru i muzyki, gier planszowych (m.in. szachy)
 •     Laboratorium przyrodnicze
 •     Zajęcia rozwijające umiejętności przyrodniczo-matematyczne ,,Bystrzak”
 •     Zajęcia czytelnicze
 •     Zajęcia zdrowotno-sportowe: piłka nożna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia taneczne
 •     Rekreacyjno- sportowe zajęcia świetlicowe z elementami integracji sensorycznej

Ponadto dla uczniów o określonych potrzebach organizujemy pomoc psychologa i pedagoga, zajęcia logopedyczne, reedukacyjne, korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne.

 

Klasy są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, pracownie multimedialne, komputerowe i tablice interaktywne. Szkoła posiada salę gimnastyczną, halę widowiskowo- sportową, wielofunkcyjne boisko sportowe, mini siłownię pod gołym niebem i patio. Od tego roku szkolnego funkcjonuje także sala do ćwiczeń z elementami integracji sensorycznej.
Na terenie szkoły działa świetlica szkolna czynna w godzinach od 6.30 do 17.00 :

 •     dla klas I Szkoły Podstawowej
 •     dla pozostałych dzieci Szkoły Podstawowej

W szkole jest stołówka szkolna, która wydaje obiady 2-daniowe uwzględniające potrzeby żywieniowe dzieci.

 

Szkoła mieści się w 3-piętrowym budynku na os.Słonecznym 12 w Krakowie.

W szkole jest winda, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w 24 salach lekcyjnych. Każda sala posiada dostęp do Internetu, wyposażona jest w komputer i projektor,  tablicę interaktywna oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne między innymi otrzymane w ramach projektów unijnych. Placówka posiada 3 pracownie informatyczne, 1 pracownię multimedialną, 2 laboratoria językowe i bogaty księgozbiór. Sale dydaktyczne edukacji wczesnoszkolnej usytuowane są na 3 piętrze i wyposażone są w materiały dydaktyczne mające na celu kształtowanie inteligencji wielorakiej.


W szkole funkcjonują również dobrze wyposażone gabinety specjalistyczne: logopedyczny, reedukacji, terapii psychologicznej, medyczny i stomatologiczny.


Bazę sportową szkoły stanowi: nowoczesna hala sportowa, sala gimnastyczna, sala do terapii integracji sensorycznej, boisko do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, mini siłownia zewnętrzna .

 

Zobacz GALERIĘ

Początki  Szkoły Podstawowej nr 105 sięgają 1966 roku. Budynek na os. Słonecznym 12 stał się oficjalnie siedzibą szkoły w listopadzie tegoż roku. W 1971 r. szkoła otrzymała imię bohaterskiej nauczycielki Ludwiki Wawrzyńskiej, które nosi do dziś. Pierwszymi kierowniczkami SP 105 były Aleksandra Szulc i Łucja Młyńska. W następnych latach stanowisko to piastował Piotr Zagórny. Później zaś  dyrektorem SP 105 została Ewa Donhöffner  (a wicedyrektorami – Zofia Piber oraz Irena Pęcak).
Przez wszystkie te lata grono pedagogiczne i uczniowie realizowali wiele różnego typu akcji i uroczystości związanych z rozwojem kultury fizycznej i turystyki, ochroną przyrody, wychowaniem patriotycznym i prozdrowotnym.

Rok szkolny 1991/92 był przełomowy dla naszej placówki, ponieważ wówczas powstała pierwsza klasa integracyjna. SP 105 stała się w ten sposób drugą w Polsce szkołą, gdzie w tej samej klasie obok dzieci zdrowych uczyły się dzieci niepełnosprawne. W tym samym czasie przystąpiono do  wdrażania projektu „Szkoła promująca zdrowie” ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia dla szkół podstawowych w Polsce, ówczesnej Czechosłowacji i na Węgrzech. W programie tym brało udział tylko 15 szkół z całej Polski. W następnym roku szkolnym szkoła przystąpiła do „Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”. Także w tym czasie powstała „Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom przy Szkole Podstawowej Nr 105”.
W latach dziewięćdziesiątych nasza szkoła podejmowała bardzo dużo przedsięwzięć i inicjatyw związanych z promocją zdrowia, a także utrzymywała w tym celu kontakty  międzynarodowe. Przykładem współpracy z „Transatlantycką Siecią Szkół Promujących Zdrowie” było spotkanie w Stanach Zjednoczonych (m.in. w szkole integracyjnej w New Jersey) przedstawicieli  placówek z Czech, Słowacji, Węgier i Polski -  reprezentowanej przez prof. Barbarę Woynarowską oraz  dyrekcję SP 105.

Z końcem lat dziewięćdziesiątych nasza szkoła rozrosła się w związku z reformą oświaty, przekształcając się w roku szkolnym 1999/2000 w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, w skład którego weszły SP nr 105 oraz Gimnazjum nr 49. Zaś już w r. szk. 2002/03 ZSOI nr 5 otrzymał zaszczytne miano „Lidera Integracji”. Tytuł ten został szkole przyznany za szczególne osiągnięcia wychowawczo – dydaktyczne w dziedzinie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym też roku Gimnazjum nr 49 otrzymało imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. W październiku  2003 r. obie szkoły tworzące zespół otrzymały tytuł „Szkoła z klasą”..
W kwietniu 2005 roku cała społeczność szkolna żegnała w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie najwybitniejszego Kawalera Orderu Uśmiechu – Ojca Świętego Jana Pawła II, łącząc się w żalu i modlitwie z milionami ludzi na całym świecie.

Szkoła działając przez następne lata nieustannie włącza się w tworzenie tzw. szkoły siedliskowej w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa, profilaktyki, integracji, promocji zdrowia, sportu, ekologii, czemu służą  bardzo liczne akcje i projekty. Wpisują się tu, m.in.  kilkunastoletnie tradycyjne wolontaryjne (Klub Młodego Wolontariusza „Podaj Dłoń”, udział w WOŚP), organizowane przez szkołę Sejmiki ekologiczne (1993 – 2015), przegląd twórczości dziecięcej „Godzina Pąsowej Róży”, projekt „Słoneczna InteGracja”, przegląd piosenki angielskiej„Eyes on Kids”czy projekty skierowane do seniorów. Uczniowie szkoły biorą udział i odnoszą sukcesy w licznych konkursach, np. ekologicznych, plastycznych, recytatorskich. Realizują programy ogólnopolskie, np. „Mały Mistrz” i unijne, np. „Socrates Comenius”, dające możliwość poznawania kultury i obyczajów wielu europejskich krajów poprzez bezpośrednie spotkania młodzieży (kontakty z uczniami i nauczycielami, m.in. z Norwegii, Litwy, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii). Nasza szkoła uczestnicząc w rozmaitych projektach daje uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań, a także wchodzi w efektywny  dialog z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Sprzyja temu bardzo wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, odpowiadająca zarówno na potrzeby uczniów uzdolnionych, jak i mających rozmaite problemy edukacyjne. Nasza szkoła koncentruje się na indywidualnych cechach ucznia, dba o jego rozwój i bezpieczeństwo. W 2007 r. otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo”. W tym też roku zakończyły się rozpoczęte w 2006 obchody czterdziestolecia naszej szkoły. Zaś w 2009 r. ZSOI nr 5 organizował „Ogólnopolskiego Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu”,  którego honorowym gościem był Rzecznik Praw Dziecka i jednocześnie Kanclerz Kapituły Orderu Uśmiechu - Marek Michalak.

6 sierpnia 2011 nastąpiło rozpoczęcie budowy hali sportowej. W fundamentach nowego obiektu umieszczono „kamień węgielny” - pamiątkową puszkę  zawierającą grosiki, foldery o szkole, listę pracowników oraz życzenia dla przyszłych użytkowników tego miejsca. Tego symbolicznego aktu dokonała pani dyrektor Ewa Donhöffner wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i Rady Szkoły.  Otwarcie nowej hali sportowej nastąpiło 2 września 2013 r. Na uroczystości otwarcia połączonej z inauguracją nowego roku szkolnego obecni byli najwyżsi przedstawiciele władz miejskich, m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, oświatowych, państwowych, kościelnych, reprezentanci stowarzyszeń i cała społeczność szkolna.
Jeszcze w tym samym roku SP nr 105  otrzymała tytuł „Małopolska szkoła z pasją”, zaś w następnym roku szkolnym placówka uzyskała tytuł „Przyjazna rowerom”, zyskując status „Szkoły dla ekorozwoju”.
Także w 2014 r. miała miejsce uroczystość odsłonięcia przed szkołą pomnika „Dąb pamięci – Katyń 40” poświęconego por. Tadeuszowi W. Janikowskiemu. Obchody odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji sadzenia dębów upamiętniających Polaków zamordowanych w Katyniu.     Również w 2014 r. szkoła włączyła się we wpisujący się w jej  integracyjną specyfikę  Projekt Bohaterskiej Wyobraźni – szkoleniowy program o międzynarodowym charakterze stworzony przez amerykańskiego psychologa P. Zimbardo, który gościł w SP 105 w 2017 r.
20 maja 2016 r.  szkoła świętowała pięćdziesięciolecie swego istnienia. Uroczyste obchody połączone były z otwarciem rewitalizowanego boiska szkolnego.

Od 1 września 2017 r. nasza szkoła ze względu na wynikające z reformy oświaty wygaszanie gimnazjum i wprowadzanie ośmioletniej szkoły podstawowej zmieniła nazwę. Nie funkcjonuje już jako Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5, lecz Szkoła Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.