W krainie wierszy

REGULAMIN  KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA „W krainie wierszy” 

  
Organizatorzy konkursu: 

- biblioteka szkolna, nauczyciele kl. I -III 
 
Cele konkursu: 

 • popularyzacja wierszy znanych polskich poetów - Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Danuty Wawiłow, Doroty  Gellner i innych wybranych przez uczniów), 
 •  prezentacja i promowanie talentu uczniów, 
 •  kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym, 
 •  motywowanie do występów publicznych, 
 •  wspieranie działań twórczych. 

 
Zasady uczestnictwa: 

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III, 
 • konkurs będzie miał formę pięknego czytania dowolnego wiersza z kanonu poezji dziecięcej, 
 • prezentację warto wzbogacić odpowiednim strojem i/lub rekwizytami, 
 • chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście u wychowawcy klasy lub nauczyciela biblioteki, 
 • w konkursie mogą wziąć udział max. 3 osoby z każdej klasy.  

 
Przebieg konkursu: 

Konkurs recytatorski odbędzie się  14 marca 2024r. w bibliotece szkolnej. Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja na podstawie uzyskanej punktacji ogłosi wyniki  w tym samym dniu. Wręczenie nagród odbędzie się 20 marca. 

Kryteria oceny: 

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 • dobór tekstu, 
 • interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja), 
 • kultura słowa, 
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty). 

 
Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu: 

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy  z podziękowaniem za udział w konkursie. 

 

Regulamin konkursu plastycznego „W krainie wierszy” 

Zapraszam uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym „W krainie wierszy”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej inspirowanej wybranym wierszem znanych polskich poetów.  Rozmiar pracy A4, technika dowolna, praca samodzielna. W opisie pracy należy podać imię i nazwisko autora wiersza i jego tytuł. Na odwrocie pracy proszę o opis : imię i nazwisko ucznia, klasa.  Prace należy złożyć do 13 marca 2024r. w bibliotece szkolnej lub  u wychowawcy klasy. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 20 marca 2024r. 

Uczniowie mogą brać udział w  wybranej kategorii konkursu  lub w obydwu jednocześnie. 

Zapraszamy